حضرت رسول اکرم : هر كس به حلال، از دسترنج خود بخورد، دروازه‌های بهشت به رويش گشوده گردند و او از هريك كه خواهد وارد شود. ***** حضرت رسول اکرم : *** هر جوانى كه در دانش و عبادت رشد كند تا بزرگ شود، خداوند متعال، در قيامت پاداش هفتاد و دو صدّيق به وى می‌بخشد. *** حضرت امام علی : اگر از كارى هراس دارى، خود را در آن بينداز؛ چرا كه دلهره و هراس [از خطر] از خودِ خطر، دشوارتر است.
نماینده شهرستان/ تحریم ها مردم ما را واکسینه کرده است
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان: اعتبارات ویژه عمرانی جهت استان ها تخصیص پیدامی کند و این ها در سطح شهرستان ها توزیع می شود.
حرف های مردم شهرستان آشتیان در حماسه ی 22 بهمن
حرف های مردم شهرستان آشتیان در حماسه ی که به دست خودشان خلق شد.
قبلي 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 بعدي
salamup.ir
safireashtian
nashrkhabar.ir
فتیر پزی گل یاس