حضرت رسول اکرم : هر كس به حلال، از دسترنج خود بخورد، دروازه‌های بهشت به رويش گشوده گردند و او از هريك كه خواهد وارد شود. ***** حضرت رسول اکرم : *** هر جوانى كه در دانش و عبادت رشد كند تا بزرگ شود، خداوند متعال، در قيامت پاداش هفتاد و دو صدّيق به وى می‌بخشد. *** حضرت امام علی : اگر از كارى هراس دارى، خود را در آن بينداز؛ چرا كه دلهره و هراس [از خطر] از خودِ خطر، دشوارتر است.
امام جمعه آشتیان: حضور مردم در9 دی بزرگ ترین مصداق معروف در جامعه بود
امام جمعه آشتیان گفت: حضور حماسی مردم ایران در 9 دی و حمایت قاطع آنان از انقلاب و رهبری بزرگ ترین مصداق معروف در جامعه بود.
salamup.ir
safireashtian
nashrkhabar.ir